Sprawa C-424/02: Komisja Wspólnot Europejskich v. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(pierwsza izba)

z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie C-424/02: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa - Dyrektywa 75/439/EWG - Unieszkodliwianie olejów odpadowych - Priorytet przetwarzania olejów odpadowych przez regenerację)

(2004/C 228/15)

(Język postępowania: angielski)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawie C-424/02: Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: X. Lewis oraz M. Konstantinidis) przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełnomocnicy: M. Bethell oraz M. Demetriou), której przedmiotem jest stwierdzenie, że nie uchwalając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych w celu zastosowania się do art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz.U. L 194 z 1975 r., str. 23), zmienionej dyrektywą Rady 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. (Dz.U. L 42 z 1987 r., str. 43), który zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia środków koniecznych do nadania priorytetu przetwarzaniu olejów odpadowych przez ich regenerację, a w każdym razie nie zawiadamiając o takich przepisach Komisji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy, Trybunał (pierwsza izba) w składzie: P. Jann prezes izby, A. Rosas, S. von Bahr, R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca) i K. Lenaerts, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix- Hackl, sekretarz: L. Hewlett, główny administrator, wydał dnia 15 lipca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Nie przyjmując, w wykonaniu art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych, zmienionej dyrektywą Rady 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r., środków koniecznych do nadania priorytetu przetwarzaniu olejów odpadowych przez ich regenerację, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom, ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy.

2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.