Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.161.3/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2010 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 kwietnia 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii

(Sprawa C-423/07)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 93/37/EWG - Artykuły 3 i 11 - Koncesje na roboty budowlane - Obowiązki w zakresie publikacji - Zakres obowiązków - Ogłoszenie o zamówieniu - Opis przedmiotu koncesji i lokalizacji robót - Dodatkowe roboty budowlane nieprzewidziane wyraźnie w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zasada równego traktowania)

(2010/C 161/04)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Kukovec, M. Konstantinidis, S. Pardo Quintillán i M. Canal Fontcuberta, abogada)

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 3 i art. 11 ust. 3, 6, 7 i 12 dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.U. L 199, s.54) - Naruszenie zasad równego traktowania i niedyskryminacji - Roboty budowlane, które nie były przedmiotem koncesji - Udzielenie zamówienia po przyznaniu koncesji

Sentencja

1) Z uwagi na powierzenie Ibérica de Autopistas SA, w dniu 5 listopada 1999 r.:

budowy trzeciego pasa ruchu w każdym kierunku na części płatnego odcinka autostrady A6 znajdującej się między Villalba i przyłączeniem Valle de los Caídos,

budowy trzeciego pasa ruchu o zmiennym kierunku w części płatnego odcinka autostrady A6 znajdującej się między przyłączeniem Valle de los Caídos i miastem San Rafael, wraz z budową nowego tunelu, i

budowy czwartego pasa ruchu w każdym kierunku na bezpłatnym odcinku autostrady A6 między Madrytem i Villalbala,

przy czym te obiekty nie zostały wymienione w przedmiocie umowy dotyczącej koncesji na roboty budowlane, tak jak został on opisany w ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy art. 3 ust. 1 i art. 11 ust. 3 i 6 dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane w związku z załącznikiem V do tej dyrektywy.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 297 z 8.12.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.