Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.239.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 11 maja 2017 r. - Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S
(Sprawa C-421/15 P) 1

[Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rejestracja oznaczeń przedstawiających powierzchnię z czarnymi kropkami - Unieważnienie prawa do znaku - Rozporządzenie (WE) nr 40/94 - Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) - Artykuł 51 ust. 3]

Język postępowania: angielski

(2017/C 239/06)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (przedstawiciele: J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, G. Hobbs QC)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Folliard-Monguiral, D. Gaja i J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy), Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S (przedstawiciele: H. Pernez, avocate, i R. Löhr, Rechtsanwalt)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.
2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 389 z 23.11.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.