Sprawa C-420/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 czerwca 2019 r. - IO v. Inspecteur van de rijksbelastingdienst. - OpenLEX

Sprawa C-420/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 czerwca 2019 r. - IO v. Inspecteur van de rijksbelastingdienst.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.263.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof 's-Hertogenbosch - Niderlandy) - IO/Inspecteur van de rijksbelastingdienst
(Sprawa C-420/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Podatek od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuły 9 i 10 - Podatnik - Działalność gospodarcza prowadzona "samodzielnie" - Pojęcie - Działalność członka rady nadzorczej fundacji)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 263/23)

(Dz.U.UE C z dnia 5 sierpnia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: IO

Strona pozwana: Inspecteur van de rijksbelastingdienst

Sentencja

Artykuł y 9 i 10 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że nie prowadzi działalności gospodarczej samodzielnie członek rady nadzorczej fundacji, tak i jak osoba zainteresowana w postępowaniu głównym, który pomimo iż nie pozostaje w stosunku jakiegokolwiek podporządkowania hierarchicznego względem zarządu tej fundacji ani względem rady nadzorczej wspomnianej fundacji w zakresie wykonywania działalności członka tej rady, to jednak nie działa ani we własnym imieniu, ani na własny rachunek, ani też na swoją własną odpowiedzialność, lecz działa na rachunek i na odpowiedzialność tej rady nadzorczej, a przy tym nie ponosi również ryzyka gospodarczego wynikającego z jego działalności, ponieważ pobiera on stałe wynagrodzenie, które nie jest uzależnione od jego uczestnictwa w posiedzeniach ani od rzeczywiście przepracowanych przez niego godzin.

1 Dz.U. C 319 z 10.9.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.