Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.69.28/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 marca 2009 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

(Sprawa C-42/09)

(2009/C 69/52)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 21 marca 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: L. Lozano Palacios i E. Vesco, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2005/45/WE(1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych przez państwa członkowskie oraz zmieniającej dyrektywę 2001/25/WE, a w każdym razie nie informując Komisji o ustanowieniu takich przepisów, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 5 tej dyrektywy;

– obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na transpozycję dyrektywy 2005/45/WE upłynął w dniu 20 października 2007 r.

______

(1) Dz. U. L 255, s 160.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.