Sprawa C-418/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w... - OpenLEX

Sprawa C-418/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 9 lipca 2021 r. - Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.471.16/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 9 lipca 2021 r. - Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
(Sprawa C-418/21)

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 471/23)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2021 r.)

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH

Strona przeciwna: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Pytania prejudycjalne

1) W jakich okolicznościach istnieją inne medyczne wymagania żywieniowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. g) alternatywa druga rozporządzenia nr 609/2013 1 ,

to znaczy:

czy wymaga się - obok wskazanej w alternatywie pierwszejograniczonej, upośledzonej lub zaburzonejzdolności przyjmowania, trawienia, wchłaniania, metabolizowania lub wydalania zwykłej żywności - żeby z powodu choroby występowały zwiększone wymagania żywieniowe, które mają być zaspokojone przez daną żywność,

czy też wystarczy, że pacjent spożywając tę żywność ogólnie odniesie z tego korzyść, ponieważ zawarte w niej substancje przeciwdziałają zaburzeniu lub łagodzą jego objawy?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze stosownie do drugiej z przedstawionych alternatyw:

Czy jako "ogólnie przyjęte dane naukowe" zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego 2  rozumieć należy w każdym przypadku randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, które wprawdzie nie dotyczy konkretnie danego produktu, ale przynajmniej dostarcza wskazówek, że występują deklarowane skutki?

dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. 2013, L 185, s. 35).

Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (Dz.U. 2016, L 25, s. 30).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.