Sprawa C-418/11: TEXDATA Software GmbH (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-418/11: TEXDATA Software GmbH (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.344.10/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 września 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Innsbruck - Austria) - TEXDATA Software GmbH

(Sprawa C-418/11) 1

(Prawo spółek - Swoboda przedsiębiorczości - Jedenasta dyrektywa 89/666/EWG - Ujawnienie dokumentów księgowych - Oddział spółki kapitałowej z siedzibą w innym państwie członkowskim - Sankcja pieniężna w przypadku braku ujawnienia w przewidzianym terminie - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Zasada poszanowania prawa do obrony - Sankcja o odpowiednim, skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym charakterze)

(2013/C 344/14)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Innsbruck

Strony w postępowaniu głównym

TEXDATA Software GmbH

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Oberlandesgericht Innsbruck - Wykładnia art. 49 TFUE i 54 TFUE, art. 47 ust. 2 i art. 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, ogólnej zasady prawa do skutecznego środka prawnego, art. 6 pierwszej dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz.U. L 65, s. 8), art. 60a czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek z późniejszymi zmianami (Dz.U. L 222, s. 11) oraz art. 38 ust. 6 siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193, s. 1) - Ogłoszenie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek- Uregulowania państwa członkowskiego przewidujące sankcję pieniężną w przypadku nieprzedłożenia we właściwym sądzie w terminie dziewięciu miesięcy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, bez możliwości złożenia wyjaśnień przez organy spółki

Sentencja

Z zastrzeżeniem ustaleń, jakich powinien dokonać sąd odsyłający, art. 49 TFUE i 54 TFUE, zasady skutecznej ochrony sądowej i poszanowania prawa do obrony oraz art. 12 jedenastej dyrektywy Rady 89/666/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczącej wymogów ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w państwie członkowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegające prawu innego państwa należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak będące przedmiotem postępowania głównego, zgodnie z którymi w przypadku upływu dziewięciomiesięcznego terminu przewidzianego na ujawnienie dokumentów księgowych bezpośrednio nakłada się grzywnę w wysokości co najmniej 700 EUR na spółkę kapitałową, której oddział znajduje się w danym państwie członkowskim, bez skierowania do niej uprzednio wezwania do usunięcia uchybienia i bez stworzenia jej możliwości zajęcia stanowiska w przedmiocie zarzucanego uchybienia.

1 Dz.U. C 331 z 12.11.2011

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.