Sprawa C-417/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-872/16,... - OpenLEX

Sprawa C-417/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 28 kwietnia 2021 r. w sprawie T-872/16, repowermap.org / EUIPO i Repower, wniesione w dniu 8 lipca 2021 r. przez repowermap.org

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.462.25/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 21 kwietnia 2021 r. w sprawie T-282/20, Apologistics GmbH / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 14 czerwca 2021 r. przez Apologistics GmbH
(Sprawa C-369/21 P)

Język postępowania: niemiecki

(2021/C 462/28)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2021 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Apologistics GmbH (przedstawiciel: adwokat H. Hug)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Markus Kerckhoff

Postanowieniem z dnia 22 września 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie przyjął odwołania do rozpoznania i postanowił nakazać wnoszącej odwołanie pokrycie własnych kosztów.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.