Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.14/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 4 maja 2017 r. - August Storck KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
(Sprawa C-417/16 P) 1

(Odwołanie - Znak towarowy Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Graficzny znak towarowy - Przedstawienie kwadratowego opakowania w kolorach białym i niebieskim - Charakter odróżniający)

Język postępowania: angielski

(2017/C 213/16)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: August Storck KG (przedstawiciele: I. Rohr i P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.
2) Spółka August Storck KG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 428 z 21.11.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.