Sprawa C-417/12 P: Królestwo Danii v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.462.2/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 2014 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. - Królestwo Danii przeciwko Komisji Europejskiej
(Sprawa C-417/12 P) 1

(Odwołanie - EFOGR - Odłogowanie powierzchni - Kontrole za pomocą teledetekcji - Roślinność na odłogowanych działkach - Korekty finansowe)

Język postępowania: duński

(2014/C 462/02)

(Dz.U.UE C z dnia 22 grudnia 2014 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Królestwo Danii (przedstawiciele: V. Pasternak Jørgensen, pełnomocnik, wspierana przez J. Pinborga oraz P. Bieringa, advokaterne)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Jimeno Fernández, pełnomocnik, wspierany przez T. Ryhla, advokat)

Interwenienci popierający wnoszącego odwołanie: Republika Francuska (przedstawiciele: D. Colas oraz C. Candat, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. de Ree oraz M. Bulterman, pełnomocnicy), Republika Finlandii (przedstawiciel: J. Leppo, pełnomocnik), Królestwo Szwecji (przedstawiciel: U. Persson, pełnomocnik)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Królestwo Danii zostaje obciążone kosztami postępowania.
3)
Republika Francuska, Królestwo Niderlandów, Republika Finlandii oraz Królestwo Szwecji pokrywają własne koszty.
1 Dz.U. C 373 z 1.12.2012.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.