Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 2016 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 lipca 2019 r. - Mykola Yanovych Azarov/Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-416/18 P) 1

(Odwołanie - Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie - Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego - Decyzja organu państwa trzeciego - Obowiązek Rady zbadania, czy decyzja ta została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 305/30)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Mykola Yanovych Azarov (przedstawiciele: A. Egger i G. Lansky, Rechtsanwälte)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.-P. Hix i J. Bauerschmidt, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r., Azarov/Rada (T-190/16, niepublikowany, EU:T:2018:232), zostaje uchylony
2) Stwierdza się nieważność decyzji Rady (WPZiB) 2016/318 z dnia 4 marca 2016 r. zmieniającej decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacj ą na Ukrainie oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/311 z dnia 4 marca 2016 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie w zakresie, w jakim dotyczą one Mykoly Yanovycha Azarova.
3) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona zarówno postępowania w pierwszej instancji, jak i postępowania odwoławczego.
1 Dz.U. C 301 z 27.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.