Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.10/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Hiszpania) w dniu 23 lipca 2013 r. - Mario Vital Pérez przeciwko Ayuntamiento de Oviedo

(Sprawa C-416/13)

(2013/C 325/16)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Mario Vital Pérez

Strona pozwana: Ayuntamiento de Oviedo

Pytania prejudycjalne

Czy art. 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2000/78/WE 1 z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 2 , w takim zakresie, w jakim zakazują wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek, stoją na przeszkodzie gminnemu ogłoszeniu o konkursie, które - bezpośrednio wykonując regionalną ustawę państwa członkowskiego - ustala przy rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza lokalnej policji górną granicę wieku wynoszącą 30 lat?

1 Dz.U. L 303, s. 16.
2 Dz.U. 2000, C 364, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.