Sprawa C-415/07: Lodato Gennaro & C. SpA v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.141.10/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2009 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Nocera Inferiore - Włochy) - Lodato Gennaro & C. SpA przeciwko Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

(Sprawa C-415/07)(1)

(Pomoc państwa w zakresie zatrudnienia - Wytyczne dotyczące pomocy w zakresie zatrudnienia - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele regionalne - Rozporządzenie (WE) nr 2204/2002 - Pojęcie "tworzenie nowych miejsc pracy" - Obliczenie zwiększenia ilości miejsc pracy)

(2009/C 141/15)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2009 r.)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Lodato Gennaro & C. SpA

Strona pozwana: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Tribunale ordinario di Nocera Inferiore - Wykładnia rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. L 337, s. 3)

- Kontrola poszanowania przesłanek koniecznych do otrzymania pomocy - Weryfikacja zwiększenia ilości miejsc pracy

- Sposób obliczenia

Sentencja

W celu weryfikacji, czy doszło do zwiększenia liczby miejsc pracy, wytyczne dotyczące pomocy w zakresie zatrudnienia powinny być interpretowane w ten sposób, że należy porównać średnią liczbę rocznych jednostek roboczych z roku poprzedzającego zatrudnienie ze średnią liczbą rocznych jednostek roboczych z roku następującego po zatrudnieniu.

______

(1) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.