Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.4.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litwa) - postępowaniewszczęte przez "Roche Lietuva" UAB
(Sprawa C-413/17) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy materiałów i sprzętu do diagnostyki medycznej - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 42 - Udzielenie - Zakres uznania instytucji zamawiającej - Szczegółowe sformułowanie specyfikacji technicznych)

Język postępowania: litewski

Sąd odsyłający

(2019/C 4/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

"Roche Lietuva" UAB

Przy udziale: Kauno Dainavos poliklinika VšĮ

Sentencja

Artykuł y 18 i 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, należy interpretować w ten sposób, że przepisy te nie nakładają na instytucję zamawiającą obowiązku nadania co do zasady, przy sporządzaniu specyfikacji technicznych w przetargu na zakup wyrobów medycznych, większej wagi albo poszczególnym właściwościom urządzeń medycznych, albo wynikom działania tych urządzeń, lecz wymagają, by specyfikacje techniczne jako całość były zgodne z zasadami równego traktowania i proporcjonalności. Do sądu odsyłającego należy ocena, czy w zawisłym przed nim sporze dane specyfikacje techniczne spełniają te wymogi.

1 Dz.U. C 309 z 18.9.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.