Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.44.7/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 10 kwietnia 2018 r. w sprawie T-810/17, King/Komisja, wniesione w dniu 22 czerwca 2018 r. przez Anthony'ego Andrew Kinga
(Sprawa C-412/18 P)

(2019/C 44/09)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Anthony Andrew King (przedstawiciel: P. McKenna, Solicitor)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. Trybunał (siódma izba) orzekł, że odwołanie jest niedopuszczalne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.