Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.23/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 lipca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif - Luksemburg) - Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
(Sprawa C-410/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Swobodny przepływ osób - Równość traktowania - Przywileje socjalne - Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 - Artykuł 7 ust. 2 - Pomoc finansowa na naukę w szkole wyższej - Studenci niebędący rezydentami - Warunek związany z okresem przepracowanym przez ich rodziców na terytorium krajowym - Minimalny pięcioletni okres - Siedmioletni okres odniesienia - Sposób obliczania okresu odniesienia - Data złożenia wniosku o pomoc finansową - Dyskryminacja pośrednia - Względy uzasadniające - Proporcjonalność)

Język postępowania: francuski

(2019/C 305/29)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal administratif

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Nicolas Aubriet

Strona pozwana: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Sentencja

Wykładni art. 45 TFUE i art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii należy dokonywać w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które uzależniają przyznanie pomocy finansowej na naukę w szkole wyższej studentom niebędącym rezydentami od spełnienia warunku, że w dniu złożenia wniosku o pomoc finansową jedno z rodziców studenta wykonywało pracę najemną lub prowadziło działalność na własny rachunek w tym państwie członkowskim przez okres co najmniej pięciu lat w trakcie siedmioletniego okresu odniesienia, liczonego wstecz od daty złożenia wspomnianego wniosku o pomoc finansową, w zakresie, w jakim przepisy te nie pozwalają wystarczająco szeroko uchwycić istnienia potencjalnego dostatecznego powiązania z rynkiem pracy tego państwa członkowskiego.

1 Dz.U. C 301 z 27.8.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.