Sprawa C-41/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 23 stycznia 2019 r. - FX/GZ, ustawowo reprezentowany przez swoją matkę.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.155.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 maja 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 23 stycznia 2019 r. - FX/GZ, ustawowo reprezentowany przez swoją matkę
(Sprawa C-41/19)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 155/26)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Sąd odsyłający

Amtsgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: FX.

Druga strona postępowania: GZ, ustawowo reprezentowany przez swoją matkę

Pytania prejudycjalne

1)
Czy w przypadku wniosku przeciwegzekucyjnego na podstawie § 767 niemieckiego Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej "ZPO") skierowanego przeciwko zagranicznemu nakazowi alimentacyjnemu stanowi sprawę z zakresu zobowiązań alimentacyjnych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 1 ?
2)
W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej, czy w wypadku wniosku przeciwegzekucyjnego na podstawie § 767 ZPO skierowanego przeciwko zagranicznemu nakazowi alimentacyjnemu chodzi o postępowanie, które w rozumieniu art. 24 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych ma na celu wykonanie orzeczeń 2 ?
1 Dz.U. 2009, L 7, s. 1.
2 Dz.U. 2012, L 351, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.