Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.10.21/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 stycznia 2020 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 marca 2019 r. w sprawie T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 24 maja 2019 r.
(Sprawa C-408/19 P)

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 10/27)

(Dz.U.UE C z dnia 13 stycznia 2020 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Hochmann Marketing GmbH (przedstawiciel: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (siódma izba) postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. odrzucił odwołanie i orzekł, że wnosząca odwołanie pokrywa koszty własne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.