Sprawa C-407/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. - Aleš Kuhar, Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d. - OpenLEX

Sprawa C-407/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. - Aleš Kuhar, Jožef Kuhar v. Addiko Bank d.d.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.280.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 sierpnia 2019 r.

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Višje sodišče v Mariboru - Słowenia) - Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.
(Sprawa C-407/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich - Dyrektywa 93/13/EWG - Postępowanie egzekucyjne w przedmiocie wierzytelności hipotecznej - Akt notarialny stanowiący podstawę do bezpośredniego wszczęcia egzekucji - Sądowa kontrola nieuczciwych warunków umowy - Zawieszenie egzekucji - Brak właściwości sądu, do którego skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji - Ochrona konsumenta - Zasada skuteczności - Wykładnia zgodna)

Język postępowania: słoweński

(2019/C 280/09)

(Dz.U.UE C z dnia 19 sierpnia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Višje sodišče v Mariboru

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar

Strona pozwana: Addiko Bank d.d.

Sentencja

Dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w świetle zasady skuteczności w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z którym sąd krajowy, do którego wystąpiono o wszczęcie egzekucji z umowy kredytu hipotecznego, zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem w formie aktu notarialnego bezpośrednio wykonalnego, nie dysponuje albo na wniosek konsumenta, albo z urzędu, możliwością zbadania, czy zawarte w takim akcie warunki nie mają charakteru nadużycia w rozumieniu tej dyrektywy, i zawieszenia na tej podstawie egzekucji będącej przedmiotem wniosku.

1 Dz.U. C 294 z 20.8.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.