Sprawa C-407/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika Finlandii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.15/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU
(piąta izba)z dnia 15 lipca 2004 r.
w sprawie C-407/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii(1)

(Uchybienie zobowiązaniom przez Państwo Członkowskie - Ochrona siedlisk przyrodniczych - Dzika fauna i flora)

(2004/C 228/28)

(Język postępowania: fiński)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w "Zbiorze Orzeczeń Trybunału")

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawie C-407/03, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. van Beek i M. Huttunen) przeciwko Republice Finlandii (pełnomocnik: A. Guimaraes-Purokoski) w przedmiocie stwierdzenia, że nie przewidując w swoim ustawodawstwie wystarczającego bezpieczeństwa prawnego zawierającego obowiązek wykonania w przypadku każdego projektu, włączywszy w to projekty podlegające ocenie ich skutków dla środowiska, odpowiedniej oceny przywołanej w art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/WEE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, str. 7), Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy, Trybunał (piąta izba), w składzie: C. Gulmann, prezes izby, S. von Bahr i R. Silva de Lapuerta, sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass, wydał dnia 15 lipca 2004 r. wyrok o następującym rozstrzygnięciu:

1) Nie przewidując w swoim ustawodawstwie wystarczającego bezpieczeństwa prawnego zawierającego obowiązek wykonania odpowiedniej oceny w przypadku każdego projektu, włączywszy w to projekty podlegające ocenie ich skutków dla środowiska, Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/WEE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

2) Republika Finlandii zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 275 z 15.11.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.