Nowość Sprawa C-405/23, Touristic Aviation Services: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 16 maja 2024 r. - Touristic Aviation Services Limited v. Flightright GmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3887

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2024 r.

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 16 maja 2024 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln - Niemcy) - Touristic Aviation Services Limited/Flightright GmbH
(Sprawa C-405/23 1 , Touristic Aviation Services)

(Odesłanie prejudycjalne - Transport lotniczy - Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 - Odszkodowanie dla pasażerów lotniczych w przypadku dużego opóźnienia lotu - Artykuł 5 ust. 3 - Zwolnienie z obowiązku odszkodowania - Nadzwyczajne okoliczności - Brak personelu operatora portu lotniczego świadczącego usługi załadunku bagaży)

(C/2024/3887)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2024 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Touristic Aviation Services Limited

Druga strona postępowania: Flightright GmbH

Sentencja

Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91

należy interpretować w ten sposób, że

okoliczność, iż liczba członków personelu operatora portu lotniczego odpowiedzialnego za załadunek bagaży do samolotów jest niewystarczająca, może stanowić "nadzwyczajną okoliczność" w rozumieniu tego przepisu. Jednakże aby uwolnić się od przewidzianego w art. 7 tego rozporządzenia obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom, przewoźnik lotniczy, którego lot doznał dużego opóźnienia z powodu takiej nadzwyczajnej okoliczności, jest zobowiązany wykazać, że okoliczności tej nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie racjonalne środki, i że podjął on dostosowane do sytuacji środki zmierzające do uniknięcia jej następstw.

1 Dz.U. C 329 z 18.9.2023.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.