Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.12/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidsrechtbank Antwerpen - Belgia) - Tine Vandenbon; Jamina Hakelbracht; Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen/WTG Retail BVBA
(Sprawa C-404/18) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2006/54/WE - Równość traktowania kobiet i mężczyzn - Dostęp do zatrudnienia i warunki pracy - Artykuł 24 - Ochrona przed represjami - Odrzucenie kandydatury na stanowisko ze względu na ciążę kandydatki - Pracownik działający na rzecz tej kandydatki - Zwolnienie pracownika)

Język postępowania: niderlandzki

(2019/C 270/14)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Tine Vandenbon; Jamina Hakelbracht; Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Strona pozwana: WTG Retail BVBA

Sentencja

Artykuł 24 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, takiemu jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, zgodnie z którym w sytuacji, w której osoba uważająca, iż padła ofiarą dyskryminacji ze względu na płeć, złożyła skargę, pracownik, który opowiedział się po jej stronie, jest chroniony przed represjami ze strony pracodawcy tylko wtedy, gdy występuje jako świadek w ramach rozpatrywania tej skargi, a jego zeznania odpowiadają wymogom formalnym przewidzianym w tych przepisach.

1 Dz. U. C 311 z 3.9.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.