Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.389.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2015 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud - Republika Czeska) - Postępowanie wszczęte przez Marię Matouškovą, działającą w charakterze komisarza sądowego w ramach postępowania spadkowego
(Sprawa C-404/14) 1
(Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 - Artykuł 1 ust. 1 lit. b) - Przedmiotowy zakres stosowania - Umowa w sprawie działu spadku pomiędzy małżonkiem spadkodawcy oraz jego dziećmi reprezentowanymi przez kuratora - Kwalifikacja - Wymóg zatwierdzenia tej umowy przez sąd - Środek związany z wykonywaniem odpowiedzialności rodzicielskiej lub środek związany z dziedziczeniem)

Język postępowania: czeski

(2015/C 389/11)

(Dz.U.UE C z dnia 23 listopada 2015 r.)

Sąd odsyłający

Nejvyšší soud

Strony w postępowaniu głównym

Maria Matouškova, działająca w charakterze komisarza sądowego w ramach postępowania spadkowego

Sentencja

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/ 2000 należy interpretować w ten sposób, że zatwierdzenie umowy w sprawie działu spadku zawartej przez kuratora małoletnich dzieci w ich imieniu stanowi środek związany z wykonywaniem odpowiedzialności rodzicielskiej w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) owego rozporządzenia, objęty zakresem stosowania tego ostatniego, a nie środek związany z dziedziczeniem w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. f) owego rozporządzenia, wykluczony z zakresu stosowania owego rozporządzenia.

1 Dz.U. C 431 z 1.12.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.