Sprawa C-403/03: Egon Schempp v. Finanzamt München V (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.217.12/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie C-403/03 Egon Schempp przeciwko Finanzamt München V(1) (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof)

(Obywatelstwo Unii - Artykuły 12 WE i 18 WE - Podatek dochodowy - Możliwość odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu alimentów płaconych przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Niemczech na rzecz byłej małżonki mającej miejsce zamieszkania w Austrii - Zaświadczenie o opodatkowaniu alimentów w tym Państwie Członkowskim)

(2005/C 217/22)

(Język postępowania: niemiecki)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2005 r.)

W sprawie C-403/03 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) postanowieniem z dnia 22 lipca 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 września 2003 r., w postępowaniu: Egon Schempp przeciwko Finanzamt München V, Trybunał (wielka izba), w składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans i A. Rosas, prezesi izb, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, A. La Pergola, R. Schintgen, N. Colneric, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 12 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Artykuł 12 akapit pierwszy WE oraz art. 18 ust. 1 WE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby podatnik mający miejsce zamieszkania w Niemczech nie mógł na podstawie przepisów tego rodzaju jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu w tym Państwie Członkowskim alimentów płaconych na rzecz byłej małżonki mającej miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, w którym nie podlegają one opodatkowaniu, chociaż byłby on do tego uprawniony, gdyby jego była małżonka miała miejsce zamieszkania w Niemczech.

______

(1) Dz.U. C 304 z 13.12.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.