Sprawa C-402/22, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Szczególnie poważne przestępstwo): Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 lipca 2023 r. - Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. M.A.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.296.10/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 sierpnia 2023 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 lipca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State - Niderlandy) - Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/M.A.
[Sprawa C-402/22 1 , Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Szczególnie poważne przestępstwo)]

[Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/95/UE - Normy dotyczące warunków przyznania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej - Artykuł 14 ust. 4 lit. b) - Cofnięcie statusu uchodźcy - Obywatel państwa trzeciego skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo - Zagrożenie dla społeczeństwa - Kontrola proporcjonalności]

Język postępowania: niderlandzki

(2023/C 296/11)

(Dz.U.UE C z dnia 21 sierpnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Raad van State

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Druga strona postępowania: M.A.

Sentencja

1) Artykuł 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony

należy interpretować w ten sposób, że:

"szczególnie poważne przestępstwo" w rozumieniu tego przepisu stanowi przestępstwo, które ze względu na swoje specyficzne cechy ma wyjątkową wagę, jako że należy do przestępstw naruszających w największym stopniu porządek prawny danego społeczeństwa. Do celów oceny, czy przestępstwo, za które obywatel państwa trzeciego został skazany prawomocnym wyrokiem, odznacza się taką wagą, należy w szczególności wziąć pod uwagę rodzaj i wymiar kary, którą dane przestępstwo jest zagrożone, oraz karę za nie orzeczoną, rodzaj tego przestępstwa, ewentualne okoliczności łagodzące lub zaostrzające odpowiedzialność karną, charakter umyślny lub nieumyślny owego przestępstwa, rodzaj i skalę szkód wyrządzonych przez wspomniane przestępstwo, a także rodzaj procedury zastosowanej przy jego ściganiu.

2) Artykuł 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2011/95

należy interpretować w ten sposób, że

istnienia zagrożenia dla społeczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa dany obywatel państwa trzeciego, nie można uznać za wykazane przez sam fakt, że obywatel ten został skazany prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne przestępstwo.

3) Artykuł 14 ust. 4 lit. b) dyrektywy 2011/95

należy interpretować w ten sposób, że

stosowanie tego przepisu jest uzależnione od wykazania przez właściwy organ, że zagrożenie, jakie stanowi dany obywatel państwa trzeciego dla jednego z podstawowych interesów społeczeństwa państwa członkowskiego, w którym przebywa, jest rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne i że cofnięcie statusu uchodźcy stanowi środek proporcjonalny do tego zagrożenia.

1 Dz.U. C 368 z 26.9.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.