Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.211.9/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2007 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 lipca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden - Niderlandy) - Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën

(Sprawa C-402/06)(1)

(Wspólna Taryfa Celna - Klasyfikacja taryfowa - Nomenklatura Scalona - Towar uzyskiwany w wyniku zakwaszenia mleka i odsączenia dużej części serwatki)

(2007/C 211/15)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2007 r.)

Sąd krajowy

Hoge Raad der Nederlanden

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Op - en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V.

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Hoge Raad der Nederlanden - Wykładnia załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1734/96 z dnia 9 września 1996 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 238, str. 1) - Towar uzyskiwany w wyniku zakwaszenia mleka i odsączenia dużej części serwatki, zawierający 2 % białka serwatki rozkładającego się w wyniku działania dodanego enzymu w trakcie suszenia trwającego od 24 do 36 godzin

Sentencja

1) Pozycję 0406 Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1734/96 z dnia 9 września 1996 r., należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona towar, taki jak towar omawiany w niniejszej sprawie, uzyskiwany w wyniku zakwaszenia mleka i odsączenia dużej części serwatki, w którym zawartość białka serwatki została w wyniku działania enzymu zmniejszona do 2 % łącznej ilości białka w trakcie suszenia trwającego od 24 do 36 godzin, składający się z kazeiny i ponad 50 % wody.

2) Pozycję 0406 20 90 Nomenklatury Scalonej należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona towar, taki jak towar omawiany w niniejszej sprawie, który zawiera ponad 50 % wody i mniej niż 1 % tłuszczu oraz jest zmielony na ziarna o regularnym kształcie i o grubości od 2 do 4 mm, przeznaczony do użycia przy produkcji dodatków pizzy i sosów serowych.

______

(1) Dz.U. C 310 z 16.12.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.