Sprawa C-401/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Namur... - OpenLEX

Sprawa C-401/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 22 sierpnia 2014 r. - Bernard Leloup przeciwko État belge.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.16.16/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 22 sierpnia 2014 r. - Bernard Leloup przeciwko État belge
(Sprawa C-401/14)

Język postępowania: francuski

(2015/C 016/25)

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2015 r.)

Sąd odsyłający

Tribunal de première instance de Namur

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Bernard Leloup

Strona pozwana: État belge

Postanowieniem z dnia 11 listopada 2014 r. Trybunał zarządził wykreślenie sprawy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.