Sprawa C-400/99: Republika Włoska v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.171.1/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(wielka izba)

z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie C-400/99: Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich(1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Środki przyjęte wobec przedsiębiorstw świadczących usługi transportu morskiego - Zamówienie na usługi publiczne - Brak pomocy, pomoc nowa lub istniejąca - Wszczęcie postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE - Obowiązek zawieszenia)

(2005/C 171/01)

(Język postępowania: włoski)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2005 r.)

W sprawie C-400/99, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 WE, wniesioną w dniu 18 października 1999 r., Republika Włoska (pełnomocnicy: U. Leanza i I. M. Braguglia wspierani przez P. G. Ferriego i M. Fiorilliego) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: E. De Persio, D. Triantafyllou i V. Di Bucci), Trybunał (wielka izba), w składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans i A. Rosas, prezesi izb, J.-P. Puissochet (sprawozdawca) i R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr i J.N. Cunha Rodrigues, sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix- Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 10 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE dotyczącego pomocy państwa C 64/99 (ex NN 68/99), doręczona władzom włoskim pismem SG (99) D/6463 z dnia 6 sierpnia 1999 r. jest nieważna w zakresie, w jakim spowodowała ona zawieszenie - aż do momentu doręczenia władzom włoskim decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie przedsiębiorstwa, którego pomoc dotyczy [decyzji Komisji C(2001) 1684 z dnia 21 czerwca 2001 r. lub ostatecznej decyzji Komisji C(2004) 470 z dnia 16 marca 2004 r.] - programu pomocowego o charakterze fiskalnym, z którego Gruppo Tirrenia di Navigazione korzystała przy zaopatrywaniu należących do niej statków w paliwo i olej smarujący.

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3) Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty postępowania.

______

(1) Dz.U. C 20 z 22.01.2000

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.