Nowość Sprawa C-400/23, VB II: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad (Bułgaria) w dniu 29 czerwca 2023 r. - postępowanie karne przeciwko VB

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.329.11/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 18 września 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 3 lipca 2023 r. - Touristic Aviation Services Limited/flightright GmbH
(Sprawa C-405/23, Touristic Aviation Services)

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 329/16)

(Dz.U.UE C z dnia 18 września 2023 r.)

Sąd odsyłający

Landgericht Köln

Strony w postępowaniu głównym

Strona pozwana i wnosząca odwołanie: Touristic Aviation Services Limited

Strona powodowa i druga strona postępowania odwoławczego: flightright GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 1  należy dokonywać w ten sposób, że braki kadrowe u operatora portu lotniczego lub w przedsiębiorstwie działającym na zlecenie operatora portu lotniczego w obszarze należącego do jego obowiązków załadunku bagaży stanowią nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu tego przepisu, która w niekontrolowany sposób wpływa z zewnątrz na normalne wykonywanie działalności przez przewoźnika lotniczego korzystającego z tej usługi operatora portu lotniczego/działającego na jego zlecenie przedsiębiorstwa, czy też załadunek bagaży przez operatora portu lotniczego/działające na jego zlecenie przedsiębiorstwo oraz istniejące u niego braki kadrowe w obszarze załadunku wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności przez tego przewoźnika lotniczego, wobec czego zwolnienie od odpowiedzialności na podstawie art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 jest możliwe jedynie wtedy, gdy przyczyna braków kadrowych stanowi nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu tego przepisu?

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.