Sprawa C-40/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu... - OpenLEX

Sprawa C-40/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 26 stycznia 2017 r. - Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.22/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 26 stycznia 2017 r. - Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale
(Sprawa C-40/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 112/32)

(Dz.U.UE C z dnia 10 kwietnia 2017 r.)

Sąd odsyłający

Oberlandesgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Fashion ID GmbH & Co.KG

Druga strona postępowania: Verbraucherzentrale NRW eV

Pytania prejudycjalne

1)
Czy uregulowanie zawarte w art. 22, 23 i 24 dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 1  sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które, oprócz kompetencji ingerencyjnych organów ochrony danych i możliwości wnoszenia środków prawnych przez osobę, której te dane dotyczą, przyznaje społecznym stowarzyszeniom mającym na celu ochronę interesów konsumentów legitymację do występowania, w razie naruszenia tych interesów, przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszenia?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze:

2)
W przypadku takim jak niniejszy, w którym ktoś wstawia do swojej strony internetowej kod programu, który inicjuje żądanie przez przeglądarkę użytkownika treści od osoby trzeciej i przekazywanie danych osobowych osobie trzeciej, czy ten podmiot wstawiający kod jest administratorem danych w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jeżeli on sam nie może wywierać wpływu na to przetwarzanie danych?
3)
W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie: czy art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że reguluje on w wyczerpujący sposób odpowiedzialność w tym sensie, że stoi na przeszkodzie pociąganiu do odpowiedzialności cywilnoprawnej osoby trzeciej, która wprawdzie nie jest "administratorem danych", jednakże powoduje przetwarzanie danych nie mając przy tym możliwości wywarcia na nie wpływu?
4)
Czyje "uzasadnione interesy" należy przyjąć w sytuacji takiej jak niniejsza za punkt odniesienia przy wyważaniu, którego należy dokonać zgodnie z art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE? Czy interes polegający na wstawianiu treści osób trzecich czy też interes osoby trzeciej?
5)
W przypadku takim jak niniejszy, wobec kogo musi zostać wyrażona zgoda, którą należy oświadczyć zgodnie z art. 7 lit. a) i art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE?
6)
W przypadku takim jak niniejszy, czy przewidziany w art. 10 dyrektywy 95/46/WE obowiązek przekazywania informacji dotyczy również operatora strony internetowej, który zamieścił treść osoby trzeciej i w ten sposób powoduje przetwarzanie danych osobowych przez osobę trzecią?
1 Dz.U. 1995, L 281, s. 31

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.