Sprawa C-40/09: Astra Zeneca UK Limited v. Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.246.4/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2010 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 lipca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, Manchester - Zjednoczone Królestwo) - Astra Zeneca UK Limited przeciwko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Sprawa C-40/09)(1)

(Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 2 pkt 1 - Pojęcie "świadczenie usług dokonywane odpłatnie" - Bony towarowe wydawane przez spółkę swym pracownikom w ramach wynagrodzenia)

(2010/C 246/06)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2010 r.)

Sąd krajowy

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Astra Zeneca UK Limited

Strona pozwana: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - VAT and Duties Tribunal, Manchester - Interpretacja art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 2 lit. b) i art. 17 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) - Pojęcie odpłatnego świadczenia usług - Bony towarowe wydawane pracownikowi zgodnie z umową o pracę, których część wartości odliczana jest z wynagrodzenia

Sentencja

Artykuł 2 pkt 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatki od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, w brzmieniu zmienionym dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., musi być interpretowany w ten sposób, że przekazanie bonów towarowych przez spółkę, która nabyła je ca cenę obejmującą podatek od wartości dodanej, swym pracownikom w zamian za rezygnację przez nich z części wynagrodzenia w gotówce, stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu tego przepisu.

______

(1) Dz.U. C 90 z 18.4.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.