Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.80.12/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 marca 2012 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Włochy) w dniu 2 stycznia 2012 r. - Danilo Tola przeciwko Ministero della Difesa

(Sprawa C-4/12)

(2012/C 80/17)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 17 marca 2012 r.)

Sąd krajowy

Tribunale Amministrativo per la Sardegna

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Danilo Tola

Strona pozwana: Mnistero della Difesa

W następstwie wycofania wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w dniu 5 stycznia 2012 r., postanowieniem z dnia 18 stycznia 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wykreślił sprawę z rejestru.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.