Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.211.5/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 września 2007 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 lipca 2007 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-399/05)(1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 93/38/EWG - Zamówienia publiczne w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Budowa i oddanie do użytku elektrowni cieplnej - Warunki dopuszczenia do udziału w przetargu)

(2007/C 211/08)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 8 września 2007 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: M. Patakia i X. Lewis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Grecka (Przedstawiciele: D. Tsagkaraki i V. Christianos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. U. L 199, str. 84) - Dopuszczenie do przetargu dwóch spółek niespełniających ani wymogów ogłoszenia o zamówieniu, ani specyfikacji - Budowa i uruchomienie elektrociepłowni w Lavrio.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 22 z 28.1.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.