Sprawa C-396/23, LEGO Juris: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 29 czerwca 2023 r. - LEGO Juris A/S / "SZOTI" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.28/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 29 czerwca 2023 r. - LEGO Juris A/S / "SZOTI" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Sprawa C-396/23, LEGO Juris)

Język postępowania: węgierski

(2023/C 321/35)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Sąd odsyłający

Fővárosi Törvényszék

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnioskująca o podjęcie działań przez organy celne: LEGO Juris A/S

Strona sprzeciwiająca się podjęciu działań przez organy celne: "SZOTI" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pytania prejudycjalne

1) Czy jest zgodne z prawem Unii orzecznictwo państwa członkowskiego, w którym uznaje się za naruszenie znaku towarowego, chroniącego niemalże fotograficzne przedstawienie jednego z elementów konstrukcyjnych zabawki konstrukcyjnej, nieuprawnione używanie znaku towarowego, takie jak używanie będące przedmiotem postępowania głównego, które cechuje się tym, że w zamkniętym opakowaniu spornej modułowej zabawki konstrukcyjnej mogą znajdować się klocek konstrukcyjny (zwany dalej "częścią"), którego kształt można pomylić z przedstawieniem klocka chronionego znakiem towarowym, oraz instrukcja montażu, w której przedstawia się tę część w sposób, który można pomylić ze znakiem towarowym, przy czym ani przedstawienie klocka chronionego znakiem towarowym, ani oznaczenie, które można pomylić z tym znakiem, nie znajdują się na zewnętrznej powierzchni zamkniętego opakowania zabawki konstrukcyjnej lub znajdują się one tam jedynie częściowo, a żaden inny element opakowania nie odnosi się do właściciela znaku towarowego?

2) Jeśli opisane powyżej używanie znaku towarowego należy uznać za używanie, przeciwko któremu właściciel znaku towarowego może podjąć działania na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych 1 , to czy przepis ten należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może żądać wstrzymania przywozu do kraju towaru, jaki stanowi zabawka konstrukcyjna, jako całości i nakazania w tym celu zatrzymania tego towaru, nawet jeśli używanie znaku towarowego ma miejsce tylko za pomocą jednej lub kilku części zabawki konstrukcyjnej, które można wyodrębnić z towaru i które są technicznie równoważne innym częściom, oraz poprzez przedstawienie tych części w instrukcji montażu?

3) Jeżeli prawo Unii należy intepretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może podnosić żądania w odniesieniu do towaru jako całości, nawet jeśli używanie znaku towarowego ma miejsce tylko za pomocą jednej lub kilku części zabawki konstrukcyjnej, które można wyodrębnić z towaru i które są technicznie równoważne innym częściom, oraz poprzez przedstawienie tych części w instrukcji montażu, czy przyznanie sądowi właściwości w zakresie oceny, na podstawie której, uwzględniając częściowy charakter naruszenia, które dotyczy wyłącznie jednej lub kilku części, które mogą znajdować się w zamkniętym opakowaniu, niewielką wagę i skalę naruszenia w stosunku do towaru jako całości oraz interesy związane z pozbawionym ograniczeń handlem zabawką konstrukcyjną w większości niebudzącą zastrzeżeń, sąd państwa członkowskiego nie zarządzi zakazu dalszego przywozu do kraju rozpatrywanej zabawki konstrukcyjnej i nie uwzględni wniosku o zarządzenie środków tymczasowych polegających na zatrzymaniu tej zabawki konstrukcyjnej, jest zgodne z prawem Unii?

1 Dz.U. 2015, L 336, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.