Sprawa C-393/21, Lufthansa Technik AERO Alzey: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lutego 2023 r. - Postępowanie wszczęte przez Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Litwa) - Postępowanie wszczęte przez Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

(Sprawa C-393/21 1 , Lufthansa Technik AERO Alzey)

[Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (WE) nr 805/2O04 - Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych - Artykuł 23 lit. c) - Zawieszenie wykonania orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego - Wyjątkowe okoliczności - Pojęcie]

Język postępowania: litewski

(2023/C 127/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Strony w postępowaniu głównym

Strona składająca wniosek: Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

Przy udziale: Arik Air Limited, Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), antstolis Marekas Petrovskis

Sentencja

1) Artykuł 23 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

należy interpretować w ten sposób, że:

zawarte w nim pojęcie "wyjątkowych okoliczności" odnosi się do sytuacji, w której dalsze prowadzenie postępowania w sprawie wykonania orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, w przypadku gdy dłużnik wniósł w państwie członkowskim wydania środek zaskarżenia od tego orzeczenia lub wniosek o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, naraziłoby tego dłużnika na realne ryzyko szczególnie poważnej szkody, której naprawienie byłoby w razie uchylenia tego orzeczenia albo sprostowania lub cofnięcia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Pojęcie to nie odnosi się do okoliczności związanych z postępowaniem sądowym toczącym się w państwie członkowskim wydania przeciwko orzeczeniu, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego lub przeciwko zaświadczeniu europejskiego tytułu egzekucyjnego.

2) Artykuł 23 rozporządzenia nr 805/2004

należy interpretować w ten sposób, że:

pozwala on na jednoczesne zastosowanie środków ograniczających i ustanowienia zabezpieczenia przewidzianych w lit. a) i b), lecz nie pozwala na jednoczesne zastosowanie jednego z tych dwóch środków wraz z zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w lit. c).

3) Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia nr 805/2004 w związku z jego art. 11

należy interpretować w ten sposób, że:

jeżeli wykonalność orzeczenia, któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, została zawieszona w państwie członkowskim wydania, a zaświadczenie przewidziane w tym art. 6 ust. 2 zostało przedstawione sądowi państwa członkowskiego wykonania, sąd ten jest zobowiązany zawiesić, na podstawie tego orzeczenia, postępowanie egzekucyjne wszczęte w tym państwie.

1 Dz.U. C 368 z 13.9.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.