Dz.U.UE.C.2018.455.18/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Family Division (England and Wales) - Zjednoczone Królestwo) - UD / XB
(Sprawa C-393/18 PPU) 1

(Odesłanie prejudycjalne - Pilny tryb prejudycjalny - Współpraca sądowa w sprawach cywilnych - Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 - Artykuł 8 ust. 1 - Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej - Pojęcie "miejsca zwykłego pobytu dziecka" - Wymóg fizycznej obecności - Zatrzymanie matki i dziecka w państwie trzecim wbrew woli matki - Naruszenie praw podstawowych matki i dziecka)

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/26)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Sąd odsyłający

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: UD

Strona pozwana: XB

Sentencja

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 należy interpretować w ten sposób, że dziecko musi być fizycznie obecne w państwie członkowskim, aby można było przyjąć, że posiada miejsce zwykłego pobytu w tym państwie członkowskim w rozumieniu tego przepisu. Okoliczności takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, o ile zostaną udowodnione, a mianowicie, że po pierwsze, ojciec stosował przymus wobec matki, w rezultacie czego matka urodziła dziecko w państwie trzecim i zamieszkuje tam z dzieckiem od jego narodzin i po drugie, że zostały naruszone prawa podstawowe przynależne matce lub dziecku, nie mają w tym względzie znaczenia.

1 Dz.U. C 276 z 6.8.2018.