Sprawa C-393/06: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH v. Fernwärme Wien GmbH (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-393/06: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH v. Fernwärme Wien GmbH (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.128.9/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2008 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Austria) - Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH przeciwko Fernwärme Wien GmbH

(Sprawa C-393/06)(1)

(Zamówienia publiczne - Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE - Podmiot zamawiający prowadzący działalność podlegającą częściowo zakresowi przedmiotowemu dyrektywy 2004/17/WE, a częściowo zakresowi dyrektywy 2004/18/WE - Podmiot prawa publicznego - Instytucja zamawiająca)

(2008/C 128/14)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2008 r.)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Vergabekontrollsenat des Landes Wien

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

Strona pozwana: Fernwärme Wien GmbH

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Vergabekontrollsenat des Landes Wien - Wykładnia art. 2 ust. 1 i art. 3 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134, str. 1) oraz wykładnia art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, str. 114) - Przetarg na instalację grzewczą - Instytucją zamawiającą jest kontrolowane przez miasto Wiedeń przedsiębiorstwo świadczące usługi publiczne (zaopatrzenie w ciepło) - Podmiot prawa publicznego - Ocena warunku konkurencji - Zastosowanie procedury udzielania zamówień na rynku europejskim również w przypadku działalności objętej konkurencją (w niniejszym przypadku instalacji chłodniczych) - Teoria infekcji - Brak subwencji krzyżowych

Sentencja

1) Podmiot zamawiający w rozumieniu dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych ma obowiązek stosowania procedury określonej w tej dyrektywie wyłącznie w przypadku udzielania zamówień związanych z działalnością, którą podmiot ten prowadzi w sektorze lub sektorach, o których mowa w art. 3-7 tej dyrektywy.

2) Taki podmiot, jak Fernwärme Wien należy uznać za podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) akapit drugi dyrektywy 2004/17 i art. 1 ust. 9 akapit drugi dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

3) Zamówienia udzielane przez podmiot będący podmiotem prawa publicznego w rozumieniu dyrektyw 2004/17 i 2004/18, mające związek z wykonywaniem działalności tego podmiotu w sektorze lub sektorach określonych w art. 3-7 dyrektywy 2004/17, powinny podlegać procedurom przewidzianym w tej dyrektywie. Natomiast wszystkie inne zamówienia udzielane przez ten podmiot w związku z inną działalnością podlegają procedurom określonym w dyrektywie 2004/18. Każda z tych dwóch dyrektyw ma zastosowanie, bez rozróżnienia między działalnością prowadzoną przez ten podmiot w celu wypełnienia swojego zadania zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym oraz działalnością prowadzoną w warunkach konkurencji, nawet przy takim prowadzeniu księgowości, które ma na celu rozdział sektorów działalności tego podmiotu, aby uniknąć krzyżowego finansowania między tymi sektorami.

______

(1) Dz.U. C 310 z 16.12.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.