Sprawa C-391/23: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București (Rumunia) w dniu 27 czerwca 2023 r. - Brăila Winds SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București, Ministerul Finanțelor, Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Administrare Fiscală

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.321.28/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucuresti (Rumunia) w dniu 27 czerwca 2023 r. - Braila Winds SRL/Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administraría Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti, Ministerul Finantelor, Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
(Sprawa C-391/23)

Język postępowania: rumuński

(2023/C 321/34)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2023 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucuresti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Braila Winds SRL

Druga strona postępowania: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti - Administraría Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii Bucuresti, Ministerul Finantelor, Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Pytania prejudycjalne

1) Czy postanowienia art. 107 i 108 TFUE należy interpretować w ten sposób, że uregulowanie krajowe, takie jak wprowadzone Legea nr. 259/2021 [pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 20212022 (ustawą nr 259/2021 przekształcającą dekret z mocą ustawy nr 118/2021 ustanawiający system rekompensat za zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego w sezonie zimowym 2021-2022)], które nakłada podatek tylko na niektórych producentów energii elektrycznej, stanowi pomoc państwa przyznaną zwolnionym z niego podmiotom, która to pomoc podlega obowiązkowi zgłoszenia? Czy takie uregulowanie jest dyskryminujące, jeżeli ma zastosowanie tylko do niektórych producentów energii elektrycznej, w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych?

2) Czy postanowienia art. 49 TFUE i 56 TFUE oraz, odpowiednio, art. 17 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak wprowadzone ustawą nr 259/2021, które nakłada podatek w wysokiej kwocie tylko na niektórych producentów energii elektrycznej (w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych), z wyłączeniem innych kategorii producentów?

3) Czy poprzedzająca rozporządzenie [Rady (WE)] 2022/1854 [z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii] 1  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE 2  stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które mogłoby doprowadzić do ustalania ceny sprzedaży/ograniczenia swobody ustalania ceny sprzedaży, takiemu jak uregulowanie wprowadzone ustawą nr 259/2021?

4) Czy postanowienia art. 191 ust. 2 TFUE dotyczące zasad ostrożności, działania zapobiegawczego i usuwania zanieczyszczeń u źródła, a także zasada "zanieczyszczający płaci" stoją na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak wprowadzone ustawą nr 259/2021? Czy zagraża to europejskim celom dotyczącym osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz polityce Unii Europejskiej w dziedzinie opodatkowania energii?

1 Dz.U. 2022, L 261 I, s. 1.
2 Dz.U. 2019, L 158, s. 125.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.