Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.12/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 lipca 2019 r. - Komisja Europejska/NEX International Limited, dawniej Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd
(Sprawa C-39/18 P) 1

(Odwołanie - Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Sektor instrumentów pochodnych, których stopy procentowe są wyrażone w jenach japońskich - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG - Odpowiedzialność ponoszona przez przedsiębiorstwo ze względu na rolę podmiotu ułatwiającego funkcjonowanie kartelu - Ustalenie wysokości grzywny - Obowiązek uzasadnienia)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/15)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Mongin, M. Farley, T. Christoforou i V. Bottka, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: NEX International Limited, dawniej Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (przedstawiciele: C. Riis-Madsen, adwokat, i adwokat S. Frank)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 142 z 23.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.