Sprawa C-39/04: Laboratoires Fournier SA v. Direction des vérifications nationales et internationales (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-39/04: Laboratoires Fournier SA v. Direction des vérifications nationales et internationales (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.115.7/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 maja 2005 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie C-39/04 Laboratoires Fournier SA przeciwko Direction des vérifications nationales et internationales(1) (wniosek tribunal administratif de Dijon o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

(Ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług - Przepisy podatkowe - Podatek dochodowy od osób prawnych - Ulga podatkowa na badania naukowe)

(2005/C 115/14)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2005 r.)

W sprawie C-39/04, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez tribunal administratif de Dijon (Francja), postanowieniem z dnia 30 grudnia 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 lutego 2004 r., w postępowaniu: Laboratoires Fournier SA przeciwko Direction des vérifications nationales et internationales, Trybunał (trzecia izba), w składzie: A. Rosas, prezes izby, J.- P. Puissochet, S. von Bahr (sprawozdawca), J. Malenovský i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: K. Sztranc, administrator, wydał w dniu 10 marca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Przepisy Państwa Członkowskiego zastrzegające prawo do ulgi podatkowej z tytułu badań naukowych jedynie dla projektów badawczych przeprowadzanych na terenie tego Państwa Członkowskiego są sprzeczne z art. 49 WE.

______

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.