Sprawa C-388/11: Le Crédit Lyonnais v. Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État (orzeczenie wstępne). - OpenLEX

Sprawa C-388/11: Le Crédit Lyonnais v. Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.2/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 września 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État - Francja) - Le Crédit Lyonnais przeciwko Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

(Sprawa C-388/11) 1

(Podatek od wartości dodanej - Szósta dyrektywa 77/388/EWG - Artykuły 17 i 19 - Odliczenie podatku naliczonego - Wykorzystanie towarów i usług jednocześnie do celów transakcji podlegających opodatkowaniu i transakcji zwolnionych z podatku - Częściowe odliczenie - Obliczanie części podlegającej odliczeniu - Oddziały mieszczące się w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich - Nieuwzględnienie ich obrotów)

(2013/C 325/03)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Le Crédit Lyonnais

Strona pozwana: Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Conseil d'État - Interpretacja art. 13 część B lit. d) pkt 1-5, art. 17 ust. 2, ust. 3 lit. a) i c) i ust. 5, art. 19 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, s. 1) - Odliczenie podatku naliczonego - Towary i usługi wykorzystywane jednocześnie do transakcji uprawniających do odliczenia i nieuprawniających do odliczenia - Obliczanie części podlegającej odliczeniu - Obowiązek uwzględnienia przez zakład główny spółki znajdujący się w państwie członkowskim dochodów uzyskanych przez oddziały mieszczące się w innym państwie członkowskim

Sentencja

1)
Artykuł 17 ust. 2 i 5 oraz art. 19 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że spółka, której zakład główny znajduje się w państwie członkowskim, przy ustalaniu mającej do niej zastosowanie części podatku VAT podlegającej odliczeniu nie może uwzględniać obrotów osiągniętych przez jej oddziały mieszczące się w innych państwach członkowskich.
2)
Artykuł 17 ust. 3 lit. a) i c) oraz art. 19 ust. 1 szóstej dyrektywy 77/388 należy interpretować w ten sposób, że spółka, której zakład główny znajduje się w państwie członkowskim, przy ustalaniu mającej do niej zastosowanie części podatku od wartości dodanej podlegającej odliczeniu nie może uwzględniać obrotów osiągniętych przez jej oddziały mieszczące się w państwach trzecich.
3)
Artykuł 17 ust. 5 akapit trzeci szóstej dyrektywy 77/388 należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on, aby państwo członkowskie przyjęło zasadę obliczania części podlegającej odliczeniu według obszaru działalności opodatkowanej spółki upoważniając ją do uwzględnienia obrotów zrealizowanych przez oddział mieszczący się w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.
1 Dz.U. C 298 z 8.10.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.