Sprawa C-386/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Mons (Belgia) w dniu 24 czerwca 2021 r. - Ryanair DAC / Happy Flights Srl, dawniej Happy Flights Sprl.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.382.14/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 września 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 24 czerwca 2021 r. - Ryanair DAC / Happy Flights Srl, dawniej Happy Flights Sprl
(Sprawa C-386/21)

Język postępowania: francuski

(2021/C 382/19)

(Dz.U.UE C z dnia 20 września 2021 r.)

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Mons

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Ryanair DAC

Strona pozwana: Happy Flights Srl, dawniej Happy Flights Sprl

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 1  należy interpretować w ten sposób, że pojęcie "spraw dotyczących umowy" w rozumieniu tego przepisu obejmuje powództwo o odszkodowanie złożone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 2  przez spółkę windykacyjną niebędącą stroną umowy przewozu lotniczego, która powołuje się na swój status cesjonariusza wierzytelności pasażera, podczas gdy spółka ta nie wykazuje, że wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki pierwotnej strony umowy?

2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze - czy art. 7 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że miejscem wykonania zobowiązania, na którym opiera się powództwo, jest miejsce wykonania umowy przewozu lotniczego, czyli miejsce odlotu lub przylotu samolotu lub w stosownym przypadku inne miejsce?

1 Dz.U. 2012, L 351, s. 1.
2 Dz.U. 2004, L 46, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.