Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.8/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 4 kwietnia 2017 r. - Sharif University of Technology/Rada Unii Europejskiej
(Sprawa C-385/16 P) 1

(Odwołanie - Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Środki ograniczające podjęte wobec Islamskiej Republiki Iranu - Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Kryterium rzeczowego, logistycznego lub finansowego wsparcia dla rządu Iranu - Współpraca w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie wojskowej lub w dziedzinach powiązanych)

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/11)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Sharif University of Technology (przedstawiciel: M. Happold, barrister)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: V. Piessevaux i M. Bishop, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Sharif University of Technology pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
1 Dz.U. C 335 z 12.9.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.