Sprawa C-385/04: Skarga wniesiona dnia 7 września 2004 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.262.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 października 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 7 września 2004 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

(Sprawa C-385/04)

(2004/C 262/46)

(Dz.U.UE C z dnia 23 października 2004 r.)

Dnia 7 września 2004 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Zjednoczonemu Królestwu przez Komisję Wspólnot Europejskich reprezentowaną przez Woutera Wilsa, działającego jako jej pełnomocnik, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych(1), a w każdym razie poprzez niepowiadomienie o nich Komisji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło swoim zobowiązaniom wynikającym z wymienionej wyżej dyrektywy;

2) obciążenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Okres przeznaczony na transpozycję dyrektywy upłynął 20 kwietnia 2003 r.

______

(1) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.