Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.270.18

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2019 r. - Komisja Europejska/Królestwo Hiszpanii
(Sprawa C-384/19)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 270/20)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Manhaeve i E. Sanfrutos Cano, pełnomocnicy) Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii

Żądania strony skarżącej

- Stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 7 ust. 1 i 5 oraz art. 15 ust. 1 dyrektywy 2007/60/WE 1  w zakresie dotyczącym obszarów dorzeczy ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Teneryfa, ES125 La Palma, ES126 La Gomera i ES127 El Hierro;
- stwierdzenie, że Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 10 ust. 1 i 2 dyrektyw y 2007/60/WE w zakresie obszarów dorzeczy ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura i ES125 La Palma;
- obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Z informacji dostarczonej przez hiszpańskie organy wynika, że Hiszpania nie ustanowiła, nie uzupełniła i nie opublikowała w terminie do dnia 22 grudnia 2015 r. ustanowionym przez dyrektywę planów zarządzania ryzykiem powodziowym w związku z obszarami dorzecza ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura, ES123 Lanzarote, ES124 Teneryfa, ES125 La Palma, ES126 La Gomera i ES127 El Hierro. Komisja nie otrzymała również kopii wspomnianych planów, czego wymaga art. 15 ust. 1 dyrektywy.

Z drugiej strony w trzech obszarach dorzeczy - ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura i ES125 La Palma - nie przeprowadzono jeszcze etapu informowania i konsultacji publicznej, a w każdym wypadku jeszcze go nie zakończono. W konsekwencji Komisja uważa, że Królestwo Hiszpanii uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 10 ust. 1 i 2 dyrektywy 2007/60/WE w zakresie dotyczącym owych trzech obszarów dorzeczy.

1 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. 2007, L 288, s. 27).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.