Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.112.31/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 stycznia 2017 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Zamora - Hiszpania) - Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)
(Sprawa C-381/15) 1

Język postępowania: hiszpański

(2017/C 112/42)

(Dz.U.UE C z dnia 23 stycznia 2017 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 302 z 14.9.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.