Sprawa C-38/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 listopada 2021 r. w sprawie T-649/21, Santos Cañibano i in./Komisja, wniesione w dniu 18 stycznia 2022 r. przez José Antonia Santosa Cañibana i in

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.408.25/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2022 r.

Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 24 listopada 2021 r. w sprawie T-649/21, Santos Cañibano i in./Komisja, wniesione w dniu 18 stycznia 2022 r. przez José Antonia Santosa Cañibana i in.
(Sprawa C-38/22 P)

Język postępowania: hiszpański

(2022/C 408/31)

(Dz.U.UE C z dnia 24 października 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: José Antonio Santos Cañibano, Ruth Hompanera Lanzós, Judith Lapresa Isla, José Manuel Arias García, María del Mar Barba Barba, María Isabel Bernárdez Rodríguez, Mónica Camara Torio, Adriana Canella Suárez, Eladio Cano Nieto, Pilar Carbajales García, Luis De Miguel Ribón, Luis Ángel Díaz Suárez, Daniel Fernández González, Cristina Fernández Somoano, Pedro García Parada, Inmaculada Garcia Perez, Susana González González, Pedro Óscar González Menéndez, José Manuel González Riopedre, Carlos Ángel Lazo Reguera, Salvador Llorens García, José Luis Lozano Garrido, Fernando Luiña Vela, Miguel Mera Vega, Abel Miravalles Pindas, Rafael Munguria Rubio, María Montserrat Muñiz Fernández, Aurora Nicolás Herreros, Verónica Pereira Torres, Ernesto Real Arias, Javier Rodríguez Lana, María Belén Rodríguez Menéndez, José Javier Rodríguez Mier, Concepción Rodríguez Rodríguez, María Elena Rodríguez Suárez, Alejandro Sánchez Gión, José Luis Santos Lobato, Susana Solís García, María de los Ángeles Ugido López, María Elvira Vega Fernández, Isabel María Vilalta Suárez, Antonio Villabela Pataño, María José Fernández Gutiérrez, Lourdes Cano Nieto (przedstawiciel: B. González González, abogada)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 6 września 2022 r. Trybunał (ósma izba) oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne i postanowił, że wnoszący odwołanie pokrywają własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.