Sprawa C-379/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 września 2021 r. - B v. Udlændingenævnet - OpenLEX

Sprawa C-379/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 września 2021 r. - B v. Udlændingenævnet

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.462.22/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2021 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret - Dania) - B / Udlændingenævnet
(Sprawa C-379/20) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Układ stowarzyszeniowy EWG - Turcja - Decyzja nr 1/80 - Artykuł 13 - Klauzula standstill - Nowe ograniczenie - Prawo małoletnich dzieci pracownika tureckiego do łączenia rodzin - Przesłanka dotycząca wieku - Wymóg istnienia szczególnych powodów dla skorzystania z prawa do łączenia rodzin - Nadrzędny wzgląd interesu ogólnego - Udana integracja - Proporcjonalność]

Język postępowania: duński

(2021/C 462/23)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2021 r.)

Sąd odsyłający

Østre Landsret

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: B

Strona pozwana: Udlsndingensynet

Sentencja

Artykuł 13 decyzji Rady Stowarzyszenia nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją należy interpretować w ten sposób, że przepis krajowy obniżający z 18 do 15 lat granicę wieku dla złożenia przez dziecko pracownika tureckiego zamieszkującego legalnie na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego wniosku o łączenie rodziny stanowi "nowe ograniczenie" w rozumieniu tego przepisu. Takie ograniczenie może jednak być uzasadnione celem polegającym na zagwarantowaniu udanej integracji zainteresowanych obywateli państw trzecich, o ile sposoby jego wprowadzenia w życie nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

1 Dz.U. C 348 z 19.10.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.