Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.318.6/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 września 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 26 czerwca 2017 r. - Società Immobiliare Al Bosco Srl
(Sprawa C-379/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 318/09)

(Dz.U.UE C z dnia 25 września 2017 r.)

Sąd odsyłający

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Uczestnik: Società Immobiliare Al Bosco Srl

Pytanie prejudycjalne

Czy jest zgodne z art. 38 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 1  stosowanie przewidzianego w prawie państwa wykonania terminu, po upływie którego dane orzeczenie nie może już zostać wykonane, do funkcjonalnie porównywalnego orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim, które zostało uznane i którego wykonalność została stwierdzona w państwie wykonania?

1 Dz.U. 2001, L 12, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.