Dz.U.UE.C.2019.44.3/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 4 grudnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court - Irlandia) - Minister for Justice and Equality, Commissioner of An Garda Síochána / Workplace Relations Commission
(Sprawa C-378/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia - Dyrektywa 2000/78/WE - Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek - Rekrutacja funkcjonariuszy policji - Krajowy organ powołany na mocy prawa w celu zapewnienia stosowania prawa Unii w określonej dziedzinie - Możliwość odstąpienia od stosowania uregulowania prawa krajowego sprzecznego z prawem Unii - Pierwszeństwo prawa Unii

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/03)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Sąd odsyłający

Supreme Court

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Minister for Justice and Equality, Commissioner of An Garda Síochána

Strona pozwana: Workplace Relations Commission

Sentencja

Wykładni prawa Unii, a w szczególności zasady pierwszeństwa tego prawa, należy dokonywać w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z którymi organ krajowy powołany na mocy ustawy w celu zapewnienia stosowania prawa Unii w konkretnej dziedzinie nie jest właściwy do podjęcia decyzji o odstąpieniu od stosowania przepisów prawa krajowego sprzecznego z prawem Unii.

1 Dz.U. C 283 z 28.8.2018.